Privacy Policy

LASERPARK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Elevenpark Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár Szent Erzsébet utca 45.
Cégjegyzékszáma: 13 09 130348
Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A tényleges adatkezelés pontos címe: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
A tényleges adatkezelés webhelye: www.laserpark.hu
E-mail elérhetősége: mail@laserpark.hu
Adatkezelő nyilvántartási azonosítója: NAIH-87867/2015.
Adatkezelőnek minősülnek továbbá a http://laserpark.hu/partnereink.hu és az Elevenpark Kft. „Adatkezelő“.

2. Az adatkezelés célja:

2.1 Az adatkezelés célja marketing tevékenység végzése. Az Adatkezelő internetes platformon keresztül kedvezményeket és szolgáltatásokat kínál a vendégek számára.

2.2 Az érintettek köre (a továbbiakban: „Felhasználó”): Potenciálisan a 18-50 év közötti egyének. Az adataikat csak 18 év felettiek adhatják meg a kiskorúak védelme érdekében.

2.3 A Felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja:
a. a szolgáltatás foglalásához szükséges adatok rendszerezése ;
b. a felhasználó által megrendelt további szolgáltatás (pl.: értesítések, hírlevelek, műsorajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, a továbbiakban: „További Szolgáltatás”) küldésének lehetősége.

2.4. Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználók számára bármilyen További Szolgáltatást csak a felhasználók előzetes kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az ehhez hasonló kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

2.5. Adatkezelés a megjelölt céloktól eltérő célra: Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Az adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és tudatos hozzájárulása esetén adja át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

2.6. Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a laserpark.hu-on történő regisztrációkor. A laserpark.hu-n történő regisztráció az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4. Adatfeldolgozás

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó regisztrációjától a Felhasználó KidsKlubból történő kilépéséig tart. Az Adatkezelő a Felhasználó KidsKlubból történő kilépésétől számított 3 munkanapon belül a felhasználónak minden adatát törli a rendszeréből.

6. Az adatkezelési szabályzat hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a laserpatr.hu kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

7. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok (a továbbiakban „Adat”)

7.1. A Felhasználó az online regisztráció során megad egy
a. a vezetéknevét;
b. keresztnevét;
c. születési dátumát;
d. e-mail címét;
e. lakcímét (ország, irányítószám, város, utca, házszám);
f. telefonszámát.

A fenti Adatokon kívül további adat megadása nem szükséges, ezek automatikusan törlésre kerülnek.

8. Az Adatok tárolása és megismerése

Az Adatkezelő az Adatokat papír alapon és digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

9. Adatok továbbítása

Az Adatkezelő az Adatok kezelése során úgy jár el, hogy ezen Adatokat a Laserpark az Elevenpark Kft számára továbbíthatja, aki az Adatok vonatkozásában szintén Adatkezelőnek minősül. Ezen intézményeken kívül harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra és más adatkezelésekkel nem kapcsolja össze.

10. A További Szolgáltatás lemondása

A Felhasználó a További Szolgáltatásokhoz történt hozzájárulását indoklásmentesen és költségmentesen visszavonhatja az Adatkezelőhöz címzett levélben (2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45.) vagy elektronikus úton (mail@laserpark.hu). Az Adatkezelő a beleegyezés visszavonásának napjától a felhasználó részére nem küld További Szolgáltatást.

11. A Felhasználó jogai

11.1. A Felhasználót megilletik az Infotv.-ben meghatározott jogok, így bármikor kérelmezheti az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen az alábbiakat:
a.tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről;
b. személyes adatainak helyesbítését, valamint;
c.személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

11.2. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a Felhasználó általa
a. kezelt adatairól;
b. azok forrásáról;
c. az adatkezelés céljáról;
d. jogalapjáról;
e. időtartamáról, továbbá
f. az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
11.3. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

12. Az Adatok helyesbítése és törlése

12.1. Ha az Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

12.2. Az Adatot törölni kell, ha
a.kezelése jogellenes;
b. a Felhasználó kéri;
c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
12.3. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

13. Jogérvényesítés

13.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy az Adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása ingyenes.

13.2. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – annak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

14.2. Ha a jelen Adatkezelési szabályzat bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Adatkezelési szabályzat többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

14.3. Jelen Adatkezelési szabályzatra és az Adatok kezelésére a magyar jog az irányadó. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek.

15. Az érintett hozzájárulása

15.1. Az egyén tudomással bír arról, hogy jelen beleegyezése önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatja.