ÁSZF

<!doctype html>

Unbenanntes Dokument
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
(A TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF)

 1. A Laserpark Budapest és a www.laserpark.hu portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (Laserpark) alapadatai:
  • Elevenpark Kft. (Laserpark)
   Székhely: Cégnyilvántartást vezető bíróság:
   Képviselő: Cégjegyzékszám:
   E-mailcím: Adószám:

   Laserpark a kereskedelmi tevékenységét nyilvántartó hatóság megnevezése és elérhetőségei, valamint a kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:

   Jegyző:
   Levelezési cím: Tel:
   E-mail: Fax:
   Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:
 2. A Felhasználó
  1. A Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely a Foglalás során köteles megadni az alábbi adatait:
   Név
   lakcím / székhely
   e-mail cím
   telefonszám érkezési idő
   tervezett létszám játék idő
  2. Felhasználónak minősül továbbá mindenki, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.
  3. Laserpark a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.
 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma
  1. Laserpark a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létrehozott egyedi szerződés alapján a Felhasználó részére ellenérték fejében ún. „lasertag” játék szolgáltatást (Szolgáltatás) nyújt a Laserpark Budapest helyiségeiben, amely 1117 Budapest, Hengermalom út 21. szám alatt található.
  2. A „lasertag” játék lényege, hogy a Felhasználók a Laserpark által előkészített díszletek között és meghatározott szabályok szerint a Laserpark által biztosított játékfegyverekkel szimulált harci küzdelmet folytatnak egymás ellen.
  3. Laserpark kijelenti és szavatol azért, hogy a játékfegyverek nem minősülnek valódi fegyvernek, és azok a Szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vétele esetén sérülést vagy egészségkárosodást nem okozhatnak.
  4. Laserpark kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.
  5. A Laserpark a www.laserpark.hu weboldalon, valamint e-mailen megküldött hírlevélben folyamatosan tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltatásról, a mindenkori díjszabásról és a játék részletes szabályairól, valamint a Laserpark rendezvényeiről és akcióiról.
 4. Foglalás szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése
  1. Pályafoglalás iránti igényt (Foglalás) a Felhasználó leadhatja
   1. online felületen a weboldalon a www.laserpark.hu/bejelentkezes fül alatt, illetve
   2. személyesen a Laserpark Budapest helyiségeiben: 1117 Budapest, Hengermalom út 21.
  2. Foglalás menete:
   1. A Foglalás során a Felhasználó a következő adatokat adja meg: hány fővel érkezik („Foglalási létszám”), hány órát szeretne játszani, melyik teremben (Arena Madmax vagy Arena Halo) és mely időpontban játszana, majd a Felhasználónak meg kell adni a nevét, e-mail címét, telefonszámát. A Foglalás elküldésével Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF, az Adatvédelmi szabályzat, a Házirend és a játék szabályait megismerte és elfogadja.
   2. Szolgáltató a Foglalás leadásától számított 48 órán belül a Felhasználó megadott e-mail címére megküldi a Foglalás alapján az egyedi szerződésre vonatkozó részleteket (pl. időpont, részt vevők száma, szolgáltatási díj, fizetés módja) tartalmazó pályafoglalási visszaigazolást.
    A visszaigazolás ajánlatnak minősül annak megerősítésével a Laserpark és a Felhasználó között a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés jön létre.
    Amennyiben a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben foglalt feltételeket nem fogadja el, köteles erről a Szolgáltatót 48 órán belül, de legkésőbb 72 órával a Foglalási időpont kezdetét megelőzően az mail@laserpark.hu e-mail címen értesíteni.
   3. A Foglalás lezárásához Felhasználónak a Foglalást visszaigazoló e-mail megérkezését követő 2 napon belül a Foglalási létszám alapján számított Szolgáltatási Díj 50%-ának megfelelő összegű előleget („Díjelőleg”) kell fizetnie.
    Amennyiben Felhasználó nem fizeti meg határidőben a Díjelőleget, Laserpark jogosult a szerződéstől legkésőbb a Foglalási időpont napja előtt 1 nappal elállni. Az elállásról és a Foglalás törléséről Laserpark e-mailben – a Foglaláskor megadott e-mailcímen – tájékoztatja a Felhasználót.
  3. A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét követően a foglalt időpontot vagy időtartamot megváltoztatni nem lehet.
   Feltételesen lefoglalt időpontot Szolgáltató legfeljebb 24 óráig tart fenn; ezt követően az időpont újra foglalhatóvá válik. Feltételes foglalást csak 7 napon túli időpontokra lehet kérni.
  4. Foglalási létszám: A legalacsonyabb foglalható létszám 10 fő.
   Ha Felhasználó 24 főre vagy annál nagyobb létszámra foglal, a pályák használata kizárólagos. Zártkörű (kizárólagos) a pályák használata továbbá a születésnapi rendezvényeken is.
   Ha a játékra a Foglalásnál megadott létszámnál többen érkeznek, a foglalási létszám a jelenlévők számának megfelelően változik. Amennyiben a játékra a Foglalásnál megadott létszámnál kevesebben érkeznek – eltérő megállapodás hiányában – a foglalási létszám a Foglalás során megadott létszám.
  5. Foglalást kizárólag 18 életévüket betöltött személy adhat le.
   Amennyiben a Felhasználó nem természetes személy, úgy a Foglaláskor a Felhasználó képviseletében eljáró személy a képviseleti, illetve aláírási jogosultságát köteles igazolni Szolgáltató felé.
  6. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Laserpark jogosult a hiányos vagy hibás Foglalást visszautasítani, vagy kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát ellenőrizni.
 5. Szolgáltatási Díj és fizetési feltételek
  1. A Szolgáltatás ellenértéke (Szolgáltatás Díj) és fizetési módja a Laserpark honlapján található árlistában kerül meghatározásra. A Szolgáltatási Díj lasertag pálya és a felszerelések bérleti díját is magában foglalja.
  2. Felhasználó a Foglalási létszám alapján számított Szolgáltatási díj összegéről a Foglalást követően küldött visszaigazoló e-mailben kap tájékoztatást. Felhasználó a visszaigazoló e-mailben meghatározott Szolgáltatási díj felét köteles 2 napon belől előleg címén („Díjelőleg”) a Laserpark részére készpénzben megfizetni.
  3. A megjelent Felhasználók létszáma, a Foglalás időpontja és játék időtartama alapján számított tényleges Szolgáltatási Díj megfizetésére a játék megkezdését (azaz a Szolgáltatás igénybe vételét) megelőzően a Laserpark pénztárában készpénzben kerül sor. A Díjelőleg beszámításra kerül.
  4. Felhasználó a Foglalási létszámnak vagy amennyiben ez utóbbi a magasabb, a játékban résztvevők számának megfelelő mértékű Szolgáltatási Díjat köteles fizetni. Amennyiben a játékban résztvevők száma a Foglalási Létszámnál kevesebb, Felhasználó – még Felek eltérő megállapodás esetén is – köteles legalább a minimális létszámnak (10 fő) megfelelő Szolgáltatási Díjat megfizetni. A Díjelőleg a Szolgáltatás Díj összegébe beszámít.
  5. Felhasználó felel a Szolgáltatási Díj teljes összegének határidőben történő megfizetéséért, függetlenül a játékban részt vevő személyektől és a közöttük lévő elszámolástól.
  6. Felhasználó elállása esetén Felek a Díjelőleg összegével elszámolnak, amennyiben Laserpark Felmondás díjra jogosult, annak beszámítását követően a fennmaradó összeget a Laserpark pénztárában a Díjelőleg megfizetéséről szóló bizonylat ellenében készpénzben visszatéríti.
 6. Házirend
  1. A Házirend a http://laserpark.hu/laserpark/hazirend/ oldalon érhető el. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vétele során kötelesek a Laserpark Házirendjét és játékszabályokat betartani. A Házirend megszegése esetén Laserpark jogosult a játékot leállítani, és/vagy a szabályszegő Felhasználót a játékból díjvisszatérítés nélkül kizárni.
  2. Felhasználó (és a játékosok) teljes kártérítési kötelezettséggel felelnek a lasertag játék és a fegyverek és egyéb felszerelés szabályos és rendeltetésszerű használatáért. A Laserpark Budapest és/vagy a díszlet megrongálása esetén a Felhasználó kötelessége az okozott kárt (anyagi kár és késedelemből eredő veszteség) Laserpark részére megtéríteni.
  3. Kiskorú, 14 év alatti játékosok esetén a szülői felügyelet vagy nagykorú felügyelete kötelező.
  4. A játék során a Felhasználók közötti fizikai kontaktus, tettlegesség szigorúan tilos. A játék során szerzett esetleges sérülésekért a Szolgáltató nem felel.
  5. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. Laserpark jogosult megtagadni a Szolgáltatás teljesítését attól, aki a Játékszabályokat nem tartja be, vagy akinek a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn.
  6. Amennyiben a Felhasználó a Foglalási időpontról elkésik, és emiatt a játékot csak késve lehet megkezdeni, ez nem érinti sem a befejező időpontot, sem a Szolgáltatási Díj mértékét.
 7. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége
  1. Felhasználó köteles teljes mértékben helytállni minden olyan, a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybevétele során harmadik személynek okozott kárért és tudomásul veszi, hogy e kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Laserparkkal szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Laserpark helyébe vagy mellett az adott eljárásba belép.
  2. Laserpark írásban értesíti a Felhasználót az ilyen, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Laserparkkal szembeni igényről és eljárásról.
 8. Adatkezelés, fényképek, hírlevél
  1. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Laserpark a Felhasználó Szolgáltatással összefüggésben átadott vagy megismert adatait kezelje, valamint kijelenti, hogy a Laserparknak átadott személyes adatok (játékban részt vevő személyek) vonatkozásában is rendelkezik a jogosult a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával.
  2. Felhasználó és játékosok a Laserparkba való belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Laserpark területén készült csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat, a Laserpark Budapest külö hozzájárulásuk nélkül promóciós célra felhasználhassa.
  3. Laserpark jogosult a Felhasználó Foglaláskor a weboldalán megadott e-mailcímére rendszeres időközönként – a mindenkor biztosítva a lemondás lehetőségét – hírlevelet küldeni, őt a Laserpark rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről tájékoztatni.
 9. Az ÁSZF módosítása
  1. Laserpark jogosult a Szerződést (azaz a jelen ÁSZF-t, a egyedi szerződést, a weboldalon elérhető díjakat (http://laserpark.hu/csomagok), és a Szolgáltatások tartalmát) egyoldalúan módosítani.
  2. Laserpark az ÁSZF és a Szolgáltatás, Szolgáltatási Díjak változását a weboldalán teszi közzé.
 10. Felmondás / elállás
  1. Felhasználó a Foglalás leadását követően jogosult 14 napon belül indokolás nélkül a szerződéstől elállni. Felhasználó az elállás jogát írásban, a Szolgáltató mail@laserpark.hu e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár mértéke a lehető legkisebb legyen.
  2. Felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell tekintetni, ha az egyedi Szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás, tehát a „lasertag” játék megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére.
  3. Felhasználó elállása esetén a Foglalás időpontját megelőző legkésőbb 48 órával közölt elállás díjmentes. A Foglalási időpontot megelőző 48 órában a Foglalás esetén a lemondás költsége a Szolgáltatási Díj 25%-a („Lemondási díj”). Laserpark jogosult a lemondási díjat a Díjelőleg összegébe beszámítani.
  4. Amennyiben Felhasználó által leadott Foglalás és a Szolgáltatás igénybe vétele közötti időpontban a Szolgáltatási Díj változik, Laserpark erről Felhasználót értesíti, aki jogosult az értesítést követő 8 napon belül a jelen szerződéstől elállni.
 11. Panasz, Vitarendezés, illetékességi kikötés
  1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az mail@laserpark.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.
  2. A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók zavarásmentes és békés szórakozásának, kikapcsolódásának biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.
  3. Felek kötelezik magukat, hogy minden vitát elsősorban békésen, közvetlen tárgyalások útján fognak rendezni. Amennyiben ez ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, akkor a jelen általános szerződési feltételek alapján Eladó és Vevő között kötött minden eseti szerződésből származott jogvitára alávetik magukat a hatáskör függvényében a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
 12. Egyéb rendelkezések
  1. A Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.
  2. A Szolgáltatással kapcsolatos, a Foglalás és annak visszaigazolása alapján létrejött egyedi szerződésben nem re rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
  3. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.